QASR AL KHALEEJ PVT LTD

QASR AL KHALEEJ PVT LTD

Phase 7, Karachi
  • Bilal Saghir Qureshi
  • +92 331 8808084  |  +92 340 2824156
  • 0213 8922715
  • m.shabir@qasralkhaleej.com