Parekh Estate

Parekh Estate

Block 7 Clifton, Karachi
  • Muhammad Shoaib Parekh
  • parekhestate@hotmail.com