Parekh Estate

Parekh Estate

Block 7 Clifton, Karachi
  • Muhammad Shoaib Parekh
  • +92 321 3572621  |  +92 333 2272307
  • 0321 3572625
  • parekhestate@hotmail.com