JHR Corporation

JHR Corporation

Phase 7, Karachi
  • Taha Bin Abu Talha
  • +92 333 2306431
  • 0213 5849477
  • tahabinabutalha@yahoo.com