Askari Property Network

Askari Property Network

Phase 2 Ext, Karachi
  • Shabbir Ahmed
  • +92 300 2199522  |  +92 321 8233522
  • 0213 5390582
  • askari.n@hotmail.com